Скупштина града

Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштина града Шапца броји 69 одборника који су изабрани на локалним изборима, на 4 године.

Скупштина града

Скупштина града, у складу са законом:

1) доноси Статут града и пословник Скупштине града;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
4) доноси програм развоја Града и појединих делатности;
5) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
6) доноси прописе и друге опште акте;
7) расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом Града и врши надзор над њиховим радом;
9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
10) бира и разрешава председника Скупштине и заменикe председника Скупштине;
11) поставља и разрешава заменика секретара Скупштине;
12) бира и разрешава градоначелника и, на предлог градоначелника, бира заменика градоначелника и чланове Градског већа;
13) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону;
14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
15) доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
16) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
17) даје мишљење о републичком, и регионалном просторном плану;
18) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
19) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
20) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
21) информише јавност о свом раду;
22) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града;
23) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа чији је оснивач;
24) разматра годишњи извештај заштитника грађана.
25) усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
26) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
27) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Datoteke